مادرت چشم به راه تو نشسته ست٬بيا   
مي نويسم: تازه گي ها چه كتابي خواندي؟ اي از اينجا بس دور!
مي نويسي: باز هم زنده به گور!
مي نويسم: مادرت چشم به راه تو نشسته ست٬بيا!
مي نويسي: مي توان باز آيا؟
مي نويسم: برخيز
مي نويسي: بگريز
مي نويسم: بايد
مي نويسي: شايد
مي نويسم: من و تو يعني ما
مي نويسي: تنها؟!
مي نويسم: تدبير
مي نويسي: تقدير!
مي نويسم: همه را از سر گير
مي نويسي: اسير
مي نويسم: يك روز
مي نويسي: دبروز
مي نويسم: فردا
مي نويسي: دردا
مي نويسم: برگرد
مي نويسي: پا درد
مي نويسم: همت
مي نويسي: قيمت
مي نويسم: عاشق
مي نويسي: هق٬هق
مي نويسم: خواهر بيوه تو٬مادر پير و عليلت چه گناهي دارند؟ همه از دوري تو بيمارند!
مي نويسي: خبرش را دارم! هر نوروز باز در سيني و بشقاب عدس مي كارم!
مي نويسم: تو چه مي گوويي مرد؟؟!
مي نويسي: عاطفه چيز بديست٬سنگ دل باش اي مرد٬از همينجا برگرد!
مي نويسم: به تو اما اينك مرگ احساست را تسليت مي گويم
غم آخر باشد٬غم آخر باشد...
لینک
   عروسک   

بيچاره عروسک ! ندانست که دنيا سفري بود و ديشب ، شب تار بي سحري بود

لینک
   پرواز را به خاطر بسپار   

داستان غم انگيز زندگی در ابتدای تولد من نوشته شد !

آری پرنده مردنيست ولی پرواز بدون پرنده بی معنيست!

لینک
   آوار رنگها   
هيچ وقت
هيچ وقت نقاش خوبي نخواهم شد
ديشب دلي كشيدم شبيه نيمه سيبي
      كه به خواطر لرزش دستانم در زيرآواري ازرنگها مدفون شد
 
لینک
   سهم   

جاده خانه آدمی است
                   رفتن وطنش
                         در رفتن است که قدمی کشی
                                   روزی بايد دستت به خورشيد برسد و يک تکه از آن برداری

اين سهم تو از زندگی است

لینک