می شه از عشقی نوشت که نبود اما بود   

اگه از عشق نشه قصه نوشت

می شه از خاطره هات گفت و نوشت

می شه از عشقی نوشت که نبود اما بود

می شه از تنهايی من با تو نوشت

لینک
   تواضع   

تواضع نوعی از غروره

و غرور اولين گام به سوی شکسته

لینک
   خوبرويان جهان رحم ندارند   

اينم خيلی با حاله

خوبرويان جهان رحم ندارد دلشان

 بايد از جان گذرد هر که شود عاشقاشان

روز اول که ز گل گشت همه پيکراشان

سنگی اندر گلشان بود همان شد، پيکرشان

نظر شما چيه ؟

لینک
   عشق يا چيزی شبيه عشق   

يک نفر آمد قرارم را گرفت
برگ و بارو شاخسارم رو گرفت
چهار فصل من بهاری بود حيف
باد پاييزی بهارم را گرفت
عشق يا چيزی شبيه عشق بود
آمد و دار و ندارم را گرفت

هديه

لینک