من   
مو آن رندم که نامم بی‌قلندر     نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر
چو روج آیو بگردم گرد گیتی     چو شو آیو به خشتی وانهم سر
لینک