زندگی   

آبي تر از آنم كه بيرنگ بميرم
از شيشه نبودم كه با سنگ بميرم
من آمده بودم كه تا مرز رسيدن همراه تو فرسنگ به فرسنگ بميرم
تقصير كسي نيست كه اينگونه غريبم
شايد كه خدا خواست كه دلتنگ بميرم

لینک
   پيوستن و بريدن   

پیوستن دوستان به هم آسان است               دشوار بریدن است و آخر آن است 
شیرینی وصل را نمی‌دارم دوست                  از غایت تلخیی که در هجران است 

لینک
   عشق همه رو عشقه   

همه چی بنام عشقه

دل ما غلام عشقه

با عشق زنده بودن ختم کلام عشقه

لینک