آمدن و رفتن   
از آمدن و رفتن ما سودی کو                    از بافته وجود ما پودی کو
در چمبره چرخ جان چندین پاکان                میسوزد و خاک میشود. دودی کو
لینک
   نوروز   
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
برخیز و به جام باده کن عزم درست
کین سبزه که امروز تماشا گه توست
فردا همه از خاک تو بر خواهد رست
لینک