در تنهایی   

در این تنهایی شاخه خشک نگاهم گل چشمان تو را می جوید من به یاد لحظه های با هم بودم در نماز آرزو می شکنم و خدا می بیند، که قنوت دل من دست سرسبز تو را کم دارد

از همه دوستان به خصوص حامد عزيز معذرت می خوام به خاطر مشغوليات کاری کمتر وقت می کنم به رفقا سر بزنم

لینک