شب سياه   

گفتم تو را نبخشم گفتی که بی گناهم                 اما چرا برايت بيگانه شد نگاهم

در روزهای شيرين همواره با تو بودم                   با من چرا نماندی در اين شب سياهم

لینک