من بي تو هزاران بار در لحظه خواهم مرد   

امشب کسي حرمت اشکهايم را نفهميد دلم ميخواست با تو باشم
در گوشه اي از اين دنيا، تنهاي تنها در کنار تو
و من بي تو هزاران بار در لحظه خواهم مرد
همراه مرد تنهاي شب....

لینک