گل شکفته خداحافظ!   

امروز ۷ اسفند باری از دوشم برداشته شد.ساعت ۱۱:۳۰

۵ اردبيهشت . ۲ مرداد .۱۴ شهريور . ۱۱ مهر . ۵ دی . ۷ اسفند کاش می شد اين تاريخ ها رو بری روی ذهنم حک می کردم

با صدای بی صدا مثل يه کوه بلند ، مثل يه خواب کوتاه

 

لینک