زيبا   

اي زيبا خود را در عشق بياب

 نه در چاپلوسي اينه( رابيندرانات تاگور)

۱۶ روز تا آزادی گنجی

لینک