....   

مراسم شعرخواني در منزل اكبر گنجی به همت دانشجويان تحكيم وحدت و ...

هرگز دنبال کسي نباش که بتوني با اون زندگي کني بلکه دنبال کسي باش که نتوني بدون اون زندگي کني.

دوست عزيزم امير نام نويسنده ی نوشته قبلی رو پرسيده بودند بايد بگويم که بگذاريد همان يارقديمی بماند.

۱۴ روز تا آزادی گنجی

لینک