ما   

خورشيد روز را مي سازد ! ما روزگار را.
عشق مانند هوا در همه جا جاري است ! تو قدري نفس هايت را جانانه بکش

يار قديمی

گنجی آزاد شد.(تبريک)

لینک