آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست   

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

مست از می و میخواران از نرگس مستش مست
آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست

لینک