هميشه اين گونه بوده است .كسي را كه خيلي دوست داري زود از دست مي دهي.پيش از آنكه خوب نگاهش كني ،مثل پرنده اي زيبا بال مي گيرد و دور مي شود.فكر مي كردي مي تواني تا آخرين روزي كه زمين به دور خود مي چرخد و خورشيد از پشت كوه ها سرك مي كشد در كنارش باشي.هنوز بعضي از حرفهايت را به او نگفته بودي ،هنوز همه ي لبخندهاي خود را به او نشان نداده بودي

لینک