مشت های کوچک   

اي سبزه ي کوچک
گامهاي تو کوتاه ست
اما زمين در زير پاي توست

لینک