ای مرگ بیا   

ای چرخ فلک دوندگی  ما را  کشت
                                                  در  درگه  خلق  بندگی ما را  کشت

زین ذلت روزگار و زین تهمت خلق 
                                                  ای مرگ بیا که زندگی ما را  کشت
  

لینک