قضاوت   

قضاوت کردن درباره زندگی آدما کار خيلی سختيه. شايد اگه ما هم جای اونا بوديم همون کار رو انجام می داديم پس ياد بگيريم با آبروی مردم بازی نکنيم

لینک