اگر که روزی باز آيی   

اگر که روزی باز آيی ،گذر در اين ره بنمايی،ياد گذشته ی ما
 گل و گياه اين وادی چون من بخندد از شادی، تازه شود ز صفا

عشق بی حاصل من، اکنون سوزد دل من، بر آرزویت
چون آه بی اثرم فریاد رهگذرم هر شب به کویت

اگر که روزی باز آيی ،گذر در اين ره بنمايی،ياد گذشته ی ما
 گل و گياه اين وادی چون من بخندد از شادی، تازه شود ز صفا

لینک