نبودن   
اینقدر به نبودنت عادت کردم که وقتی هم هستی دیگه احساست نمی کنم
لینک