ماهی   


   ماهی آب دارد، ماهی دريا دارد؛

   دلی به وسعت دريا دارد ؛

 

  ماهی صّياد دارد؛

                       قربانگاه دارد؛

  دريغا! دريغا! ماهی گورستان ندارد.

نوشته شده توسط "مردی با کروات سرخ"
لینک