دوری   
دوری عزیزان برام سخته، امیدوارم این ۶۰ روز هر چه زودتر تموم شه.
لینک