اميد   

برنده یا بازنده

همه ی ما یکسانیم

امید همچون شعله ای بی پایان می سوزد

و ما نگهبان این شعله ایم

لینک