احساس   

از اینکه احساسم را اعتراف کنم می ترسم

می ترسم تو را از دست بدهم

لینک