اون منم   

کی برات قصه می گه                              شبا که خوابت نمی ره
کیه پا به پات می آد                                 وقتی که بارون می گیره
کیه وقتی تشنته                                     تو آبرو بلوا می کنه
اگه یه جرعه بخوای                                 کویر رو دریا می کنه
یه شب موی تو رو                                   به صد تا مهتاب نمی ده
خودش می سوزه                                   ولی تن به سایه وآب نمی ده

اون منم که عاشقونه شعر چشمات و می گفتم

لینک