ببخشيد   

اگه ماه من تو شبهات ندرخشید
ببخشید
اگه دست حادثه خونرو پاشید
ببخشید
اگه تو مسیر جاده خسته کردم لحظه هاتو
آخر جاده رسید ، خسته نباشی
ببخشید
اگه آفتابی نبودم توی خاکستری باور و تردید

بی گناهم ، از دیار خیس بارانم نه از دیار خورشید
ببخشید ،ببخشید ،ببخشید

لینک