کاش کسی توی قصه ها از عاشقی تن نمی زد   

کاش داش آکل با زخم تیغ تو بسترش جون نمی داد

قصه نویس قصمون رو با گریه پایون نمی داد

لینک