آوار رنگها   
هيچ وقت
هيچ وقت نقاش خوبي نخواهم شد
ديشب دلي كشيدم شبيه نيمه سيبي
      كه به خواطر لرزش دستانم در زيرآواري ازرنگها مدفون شد
 
لینک