من شکستم   

داشتم آرشیومو مرور می کردم به تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۸۴ رسیدم حیفم اومد دوباره این مطلب رو ننویسم

من شكستم در خود
من نشستم در خويش
ليك هرگز نگذشتم از
 پل
 كه ز رگ هاي رنگين بسته ست كنون
بر دو سوي رود آسودن
 باورم كن نگذشتم از پل
 غرق يكباره شدم
من فرو رفتم
 در حركت دستان تو
 من فرو رفتم
در هر قدمت ، در ميدان
من نگفتم به ذوالكتاف سلام
 شانه ات بوسيدم
تا تو از اين همه ناهمواري
به ديار پاكي راه بري
كه در آن يكساني پيروزست
من شكستم در خود
من نشستم در خويش
                                                          خسرو گلسرخی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ماهی آب دارد
ماهی دريا دارد
ماهی صياد دارد

ماهی قربانگاه دارد

دريغا دريغا ماهی گورستان ندارد

لینک