زيبايی   
زیبایی سخن در صداقت است نه در زیبایی کلام
لینک