شیطنت عشق   

بگذار تا شیطنت عشق ،چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید. هرچند آن بجز معنی رنج و پریشانی نباشد. اما کوری را هرگز بخاطر آرامش تحمل مکن!

شریعتی

لینک