پرواز را به خاطر بسپار   

داستان غم انگيز زندگی در ابتدای تولد من نوشته شد !

آری پرنده مردنيست ولی پرواز بدون پرنده بی معنيست!

لینک