اينجا همه چيز زيباست   

اینجا همه چیز دروغ است
اینجا همه چیز تبلیغ است و صدا
اینجا واقعیت را همچون تن عریان آدمی با برگها پاییزی پوشاندند و دورغ را همچون زینتی به رخ آدمی کشیدند
امید را به نعش منجمدی نقش زدند
احساس را به بند کشیدند
سخن را به اسارت بردند و من نمی دانم بر سر قلم چه آوردند
و چه زشت معنا را به هرزگی کشیدند
مغز آدمی را به لانه خران خاکی و سینه های گرم را به غذای زمستان موریانه ها  تبدیل کردند
آری اینجا همه چیز دروغ است حتی آزادی
همه چی تبلیغ است


اینجا همه چیز بد است حتی خوب!

لینک