زندگی   

گویند بهشت و حور عین خواهد بود                  آنجا می‌ناب و انگبین خواهد بود
گر ما می‌ومعشوقه گزیدیم چه باک؟                چون عاقبت کار چنین خواهد بود

لینک