فراموشی   

حكايت جالبيست كه فراموش شدگان فراموش كنندگان را هرگز فراموش نمي كنن

متاسفانه شعور در دروه ی ما کالای کمیابی شده !

لینک