عادت   
تنها راه تغيير عادتها، تكرار رفتارهاي تازه است
لینک