عروسک   

بيچاره عروسک ! ندانست که دنيا سفري بود و ديشب ، شب تار بي سحري بود

لینک