آمدن و رفتن   
از آمدن و رفتن ما سودی کو                    از بافته وجود ما پودی کو
در چمبره چرخ جان چندین پاکان                میسوزد و خاک میشود. دودی کو
لینک