نیستی و هستی   

من از پیچدگی به سادگی
     از سادگی به پوچی 
        و از پوچی به نیستی رسیدم

دریغا که از نیستی به آیت تلخ هستی رسیدم

لینک