انصاف بده، کدام خونخوار   

ای مفتی شهر، ما ز تو بیدار تریم
با این همه مستی ز تو هشیار تریم
تو خون کـَسان خوری و ما خون رزان
انصاف بده، کدام خونخوار تریم

لینک