معرفت   

معرفت دُر گرانی است که به هر کس ندهند

لینک