به آخرای اين تراژدی هم داريم نزديک می شيم !

   قصه ی بعدی نمی دونم چه طور باشه ولی اميد وارم که شاد باشه !

لینک