عشق جاودان   

با چه می توان
با چه می توان
عشق را  به بند جاودان کشيد
با کدام بوسه
با کدام لب
در کدام لحظه
در کدام شب

مثل من که نيست می شوم
مثل روزها
مثل فصل ها
مثل آشيانه ها

مثل برف روی بام خانه ها
او هم عاقبت در ميان سايه ها غبار می شود
مثل عکس کهنه ای تار تار تار ميشود

با کدام بال می توان از زوال روز ها و سوزها گريخت
با کدام اشک می توان پرده بر نگاه خيره زمان کشيد
با کدام دست می توان عشق را بند جاودان کشيد

با کدام دست !

لینک