دوست   

دوست همان کسي است که در کنار او جرات کنيد خودتان باشيد

لینک