سکوت می کنم زير شکنجه دوست تا دشمن خبردار نشود

atous_e

لینک