صدا   

ما اگر ز خاطر خدا نرفته ایم پس چرا به داد ما نمی رسد؟

ما صدای گريه مان به آسمان رسيد پس چرا صدا نمی رسد
atous_e

لینک