دوست داشتن   

فراموش کردن بخشی از دوست داشتنه

لینک