عظمت   

سعي کن عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه که بدان مي نگري

لینک