عشق   

کاش در دهکده ي عشق فراواني بود
توي بازار صداقت کمي ارزاني بود
کاش اکر گاه کمي لطف به هم مي کرديم مختصر بود
ولي ساده و پنهاني بود

بها ر رضا ئي

لینک