ديدار   

کاش مي شد اشک را تهديد کرد
مدت لبخند را تمديد کرد
کاش مي شد در ميان لحظه ها
لحظه دِيدار را نزديک کرد

احسان عنايتي

لینک