رفيق   

به روزگار نوشتم خطی ز دل تنگی

در اين ديار نديدم رفيق يک رنگی

لینک